San Pedro Apostolua

  • Plaza San Pedro - 48291 Apatamonasterio-Atxondo
  • 94.682.04.21

Meza ordutegia

Neguko ordutegia:
lar, 18:00
Udako ordutegia:
lar, 18:00
Email:
p.sanpedro.atxondo@bizkeliza.org