Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 22-11-2020
Urtean Zeharreko XXXIV. domeka
Jesu Kristo gure Jauna, diran guztien Errege

Irakurgaia 1


Zuek, nire ardiok, entzun: Epaia egingo dot Nik ardien eta ardien artean.

Ezekiel Profetearen liburutik
Ez 34, 11-12. 15-17

Hau dino Jainko Jaunak: «Ni neu egingo naz artaldearen kargu, neu arduratuko haretaz. Artzaina, artaldea sakabanatu jakonean, ardiakaz arduratzen dan lez, holantxe arduratuko naz Ni neure ardiakaz; egun lainotsu eta ilunean sakabanatutako toki guztietatik atarako ditut.
Nik neuk larratuko ditut ardiak eta Neuk hartuazoko deutset atsedena —dino Jainko Jaunak—. Ardi galdua bilatuko dot, desbideratua artaldera bihurtuko, hankea hausita dauana lotuko, gaixoa indartuko; gizen eta indartsuak zaindu egingo ditut. Behar dan lez larratuko ditut ardiak.
Zuei, ene ardioi, hau dinotsuek nik, Jainko Jaunak: Neuk epaituko dot ardi batzuen eta besteen artean, aharien eta akerren artean».

Salmoa


Sal 22, 1-3. 4. 5. 6

R/. Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean.

Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean;
larre gurietan etzunazoten nau,
ur-bazter nasaira eroaten
eta indarrak barritzen;
bide segurutik naroa,
bere izenari ohore eginez. R/.

Ibar baltz-ilunean banabil ere,
ez naz gaitzaren bildur,
Zu nigaz zagoz-eta:
zure artzain-makileak nasaitzen nau. R/.

Mahaia atontzen deustazu
arerioen begi-bistan;
orioz igurtziten deustazu burua,
gainezka dot kopea. R/.

Zoriona eta maitasuna ditut lagun,
bizitzako egun guztietan,
eta Jaunaren etxean biziko naz
amaibako egunetan. R/.

Irakurgaia 2


Devolverá el reino a Dios Padre para que Dios sea todo en todos

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15,20-26a. 28

Hermanos:
Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo como primicia; después, cuando él vuelva, todos los cristianos; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar, hasta que Dios «haga de sus enemigos escabel de sus pies».El último enemigo aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos.

Ebanjelioa


Nire seniderik txikien honeetako bati egin zeuntsoena neuri egin zeunsten.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 25, 31-46

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Gizonaren Semea —eta aingeru guztiak Haregaz— aintzaz beterik etortean, bere errege-aulki ospetsuan jesarriko da, eta herri guztiak haren aurrean batuko dabez. Harek batzuk besteakandik bereiziko ditu, artzainak ardiak ahuntzetatik bereizten dituan lez: ardiak bere eskumaldean ipiniko ditu, eta ahuntzak ezkerraldean.
Orduan, erregeak esango deutse bere eskumakoei: "Zatoze, nire Aitaren bedeinkatuok; hartu egizue munduaren sortzetik zuentzat prestauta dagoan erreinua. Gose nintzan eta jaten emon zeunsten; egarri, eta edaten emon; arrotz, eta etxean hartu ninduzuen; biluzik nengoan, eta jantzi egin ninduzuen; gaixorik, eta bisitatu; espetxean, eta ikustera etorri zineen".
Orduan, zintzoek erantzungo deutsoe: "Jauna, noiz ikusi zinduguzan goserik, eta emon geuntsun jaten, edota egarri, eta edaten emon? Noiz ikusi zinduguzan arrotz, eta etxean hartu, edota biluzik, eta jantzi? Noiz ikusi zinduguzan gaixorik edota espetxean, eta ikustera joan?"
Eta erregeak erantzungo deutse: "Benetan dinotsuet: nire seniderik txikien honeetako bati egin zeuntsoena neuri egin zeunsten."
Gero, esango deutse ezkerrekoei: "Alde nigandik, madarikatuok, deabruarentzat eta haren lagunentzat prestauta dagoan betiko sutara. Gose nintzan eta ez zeunsten jaten emon; egarri, eta ez zeunsten edaten emon; arrotz, eta ez ninduzuen etxean hartu; biluzik, eta ez ninduzuen jantzi; gaixorik eta espetxean nengoan, eta ez zineen ni ikustera etorri".
Hareek erantzungo deutsoe: "Jauna, noiz ikusi zinduguzan goserik edota egarri, arrotz edota biluzik, gaixorik edota espetxean, eta guk lagundu ez?"
Harek erantzungo deutse: "Benetan dinotsuet: txikien honeetako bati egin ez zeuntsoena, neuri ez zeunsten egin".
Eta honeek betiko zigorretara joango dira; zintzoak, barriz, betiko bizitzara».