Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 19-10-2021
martitzena

urtean zehar, XXIX. astea martitzena

Irakurgaia 1


Por el pecado de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte. ¡Cuánto más ahora vivirán y reinarán!

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5,12. 15b. 17-19. 20b-21

Hermanos:
Lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron...
Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos.
Por el pecado de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte.
¡Cuánto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la salvación!
Por tanto, si el pecado de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la salvación y la vida.
Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos.
Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia.
Y así como reinó el pecado causando la muerte, así también, por Jesucristo, nuestro Señor, reinará la gracia causando la salvación y la vida eterna.

Salmoa


Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10 eta 17

R/. Iragarri Jaunaren heriotza, Bera etorri artean.

Zuk ez dozu sakrifizio eta eskeintzarik gura izan,
ez erre-opari eta pekatuen parkamen-oparirik eskatu;
baina belarriak edegi deustazuz.
Horregaitik dinot: «Hemen nozu». R/.

Hau dago nitaz liburuan idatzita:
egin dagidala zure nahia.
Atsegin dot, ene Jainko:
barru-muinetan daukot zure legea. R/.

Iragarri dot batzar nagusian zure justizia,
ez ditut ezpanak itxi, ondo dakizu, Jauna.
Poztu eta alaitu bediz Zugaz
zure bila dabilzanak;
«Handia da Jauna» esan begie beti
zure salbamena maite dabenek. R/.

Ebanjelioa


Zorionekoak nagusiak, etortean, zuhur aurkitzen dituan mutilak!

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 12, 35-38

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Zagoze prest, jantziak loturik eta kruseiluak bizturik; izan zaiteze nagusia ezteguetatik noiz bihurtuko zain dagozan morroiak lakoak, heldu eta atea jo baizen laster edegiteko prest dagozan morroiak lakoak.
Zorionekoak morroi horreek, nagusiak, heltzean, zain aurkitzen baditu! Egia dinotsuet: jantziak aldaturik, mahaian jesarriazoko ditu eta zerbitzen hasiko jake. Eta gauerdian nahiz goizaldean badator eta holan aurkitzen baditu, zorionekoak hareek!»