Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 18-07-2021
domeka

urtean zehar, XVI. astea domeka

Irakurgaia 1


Neuk batuko ditut nire artaldearen hondarrak, eta zainduko dabezan artzainak sortuko deutsedaz.

Jeremias Profetearen liburutik
Jr 23, 1-6

Hau dino Jaunak: «Zoritxarrekoak nire larreko artaldea sakabanatzen eta galtzen izten daben artzainak».
Beraz, honan dinotse Jaunak, Israelen Jainkoak, herria gidatzen daben artzainei: «Zeuok sakabanatu eta jaurti dozuez nire ardiak eta ez zaree hareetaz arduratu. Bada, kontuak eskatuko deutsuedaz zeuen jokabide txarragaitik» —dino Jaunak—.
«Neuk batuko ditut bizirik geldituriko neure ardiak, sakabanatu nituan lurralde guztietatik; euren larreetara ekarriko ditut barriro, eta hazi eta ugaritu egingo dira. Ondo zainduko dabezan artzainak sortuko deutsedaz; ez dira inoiz bildurtuko, ez izutuko, eta ez da bat ere galduko» —dino Jaunak—.
Hau dino Jaunak:
«Badatoz egunak,
eta egun horreetan Davidi legezko muskila sortuko deutsat.
Errege zentzundun lez gobernatuko dau
eta zuzenbidea eta justizia ezarriko ditu lurrean.
Haren egunetan Juda salbauko da
eta Israel seguru biziko.
Eta izen hau emongo deutsoe:
"Jauna gure justizia".

Salmoa


Sal 22, 1-3. 4. 5. 6

R/.Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrean.

Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean;
larre gurietan etzunazoten nau,
ur-bazter nasaira eroaten
eta indarrak barritzen;
bide segurutik naroa,
bere izenari ohore eginez. R/.

Ibar baltz-ilunean banabil ere,
ez naz gaitzaren bildur,
Zu nigaz zagoz-eta:
zure artzain-makileak nasaitzen nau. R/.

Mahaia atontzen deustazu
arerioen begi-bistan;
orioz igurtziten deustazu burua,
gainezka dot kopea. R/.

Zoriona eta maitasuna ditut lagun,
bizitzako egun guztietan,
eta Jaunaren etxean biziko naz
amaibako egunetan. R/.

Irakurgaia 2


Kristo da gure bakea; bat egin ditu Berak herri biak.

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik
Ef 2, 13-18

Senideok: Orain, Kristo Jesusegan zagoze. Sasoi batean urrun zineenok, hurreratu egin zaree Kristoren heriotzeari esker.
Izan ere, Kristo da gure bakea. Bat egin ditu Berak herri biak, bereizten ebazan hesia, areriogoa, deseginez. Beraren gorputzean balio barik itzi dau Legea bere agindu eta arauekin, eta herri biekin gizadi barri bakarra sortu dau, bakeak eginez. Herri biak Jainkoagaz adiskidetu ditu eta kurutzeko heriotzearen bidez gorputz bakar batean alkartu, hareen arteko areriotza eureengan hondatuz.
Bere etorrereagaz bakearen Barriona ekarri eban: bakea zuei, urrun zineenoi, eta bakea hurrean ziranei; izan ere, bai batzuk eta bai besteok beraren bidez hurreratu gaitekez Aitagana Espiritu beragan alkarturik.

Ebanjelioa


Artzainik bako ardiak lez egozan.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
Mk 6, 30-34

Aldi haretan, apostoluek, barriro Jesusegana batu ziranean, egin eta irakatsi eben guztiaren barri emon eutsoen. Jesusek esan eutsen: «Zatoze zuek bakarrik leku bazter batera, eta hartu atseden apur bat». Asko ziran-eta joan-etorri ebilzanak, eta ez eben jateko ere astirik.
Orduan, bazter batera joan ziran eurak bakarrik, txalupaz. Baina jente askok ikusi ebazan alde egiten, eta nora joiazan igarri ere bai, eta herri guztietatik leku haretara jo eben oinez lasterka, hareei aurrea hartuz.
Txalupatik urtetean, Jesusek jentetza handia ikusi eban. Errukitu egin jaken, artzain bako ardiak lez ebilzalako, eta luzaro irakasten hasi jaken.