Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 12-06-2021
zapatua

urtean zehar, X. astea zapatua

Irakurgaia 1


Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5,14-21

Hermanos:
Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron.
Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos.
Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos.
Si alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no.
El que es de Cristo es una criatura nueva: lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar.
Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación.
Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por medio nuestro.
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a él, recibamos la salvación de Dios.

Salmoa


Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R/. Errukior da Jauna eta bihozbera.

Ene arima, goratu egizu Jauna,
nire barru osoak Haren izen deuna.
Ene arima, goratu egizu Jauna,
eta ez ahaztu Harek zuri egina. R/.

Berak parkatzen ditu zure hobenak,
osatzen zure gaitzak danak;
askatzen dau heriotzatik bizia,
emoten deutsu koroetzat grazia eta errukia. R/.

Ez da beti auzitan ibiliko,
ez da hasarretuko betiko.
Ez dihardu gugaz gure hobenen neurrira,
ez deusku ordaintzen gure erruen harira. R/.

Zerua lurretik goi dagoan ainean,
goi dago Haren maitasuna beldur deutsoenen gainean;
sortalde sartaldeak urrun dagoz alkarregandik,
hain urrun bialtzen ditu gure gaiztakeriak gugandik. R/.

Ebanjelioa


Nik hau dinotsuet: Ez egin ezelako zinik.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 5, 33-37

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: “Entzun dozue antzinakoei agindu jakena: "Ez egin guzurrezko zinik", eta "Bete Jaunari egindako zinak". Nik, ostera, hau dinotsuet: Ez egin ezelako zinik, ez zeruagaitik, Jainkoaren tronua da-eta; ez lurragaitik, Haren oinaurkia da-eta; ezta Jerusalemegaitik ere, Errege handiaren uria da-eta. Ez egin zinik zeure buruagaitik ere, ez daikezu-eta zeure ule bakar bat ere zuri edo baltz bihurtu.
Zuek esan egizue "bai", bai danean, eta "ez", ez danean; gainerakoa gaiztoagandik dator”