Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 10-06-2021
eguena

urtean zehar, X. astea eguena

Irakurgaia 1


Dios ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 3,15_4,1. 3-6

Hermanos:
Hasta hoy, cada vez que los israelitas leen los libros de Moisés, un velo cubre sus mentes; «pero cuando se vuelva hacia el Señor, se quitará el velo».
El Señor del que se habla es el Espíritu; y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad.
Y nosotros todos, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente; así es como actúa el Señor, que es Espíritu.
Por esto, encargados de este servicio por la misericordia de Dios, no nos acobardamos.
Si nuestro Evangelio sigue velado, es para los que van a la perdición, o sea, para los incrédulos; el dios de este mundo ha obcecado su mente para que no distingan el fulgor del glorioso Evangelio de Cristo, imagen de Dios.
Porque no nos predicamos a nosotros, predicamos que Cristo es Señor y nosotros siervos vuestros por Jesús.
El Dios que dijo: «Brille la luz del seno de la tiniebla», ha brillado en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a conocer la gloria de Dios, reflejada en Cristo.

Salmoa


Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

R/. Gure lurrean Jaunaren aintza biziko da.

Entzungo dot Jainkoak dinoana:
Jaunak bakea agintzen deutse
bere herri eta fededunei.
Hurrean dabe salbamena begirune deutsoenek;
bai, gure lurraldean kokatuko da Jaunaren aintza. R/.

Maitasunak eta leialtasunak topo dabe egiten,
justiziak eta bakeak alkar besarkatzen.
Leialtasuna lurretik erneten da,
justizia zerutik jaisten. R/.

Jaunak emongo dau euria,
eta gure lurrak ekarriko dau uzta.
Haren aurretik joango da justizia,
haren urratsei jarraituko deutse ondoizateak. R/.

Ebanjelioa


Zoaz lehenengo senideagaz bakeak egitera.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 5, 20-26

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Jainkoaren guraria lege-maisuek eta fariseuek baino hobeto beteten ez badozue, ez zaree sartuko zeruetako erreinuan.
Entzuna dozue antzinakoei agindua: "Ez hil inor", eta norbait hilten dauana errudun izango da auzitegian. Nik, ostera, hau dinotsuet: bere senideagaz hasarretzen dana errudun izango da auzitegian; senideari zoroa esaten deutsana errudun izango da batzar nagusian, eta sinesbakoa esaten deutsana infernuko sutarako errudun izango da.
Beraz, zeure oparia altaran eskeintzean, gogoratzen bajatsu zure senideak badauala zerbait zure aurka, itzi oparia han bertan, altara aurrean, eta zoaz, lehenengo, senideagaz bakeak egitera; etorri orduan eta eskeini zeure oparia.
Konpondu zaitez lehenbailehen zeure arerioagaz, beragaz auzitegira zoazan bitartean, arerioak epailearen esku jarri ez zagizan, eta epaileak ertzainaren esku, eta giltzapean sartu ez zagizan. Benetan dinotsut: Ez dozu handik urtengo azken txanpona ordaindu arte».