Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 11-01-2021
astelehena

urtean zehar, I. astea astelehena

Irakurgaia 1


Jainkoak Semearen bidez berba egin deusku.

Hebrearrei egindako gutunetik
Heb 1, 1-6

Askotan eta era askotara berba egin eutsen antzina Jainkoak Profeten bidez gure asabei; azkenak diran egun honeetan, barriz, bere Semearen bidez berba egin deusku. Seme hau egin eban gauza guztien oinordeko, egin ere Beraren bidez egin eban-eta mundua.
Bera da Jainkoaren aintzaren disdira eta haren izatearen irudia. Berak eusten deutse gauza guztiei bere berba indartsuaz. Eta, pekatuen garbikuntza egin ondoren, Jainko handiaren eskumaldean jesarri zan zeru-goienetan, aingeruak baino gorago jarria, ondaretzat jaso eban izena ere hareena baino goragokoa dan ezkero.
Izan ere, zein aingeruri esan deutso inoiz:
«Nire Seme zara Zu;
Neuk zaitut gaur sortu»?
Eta beste behin:
«Aita izango nau Harek Ni
eta Seme izango dot Nik Ha»?
Bere Lehen-semea barriro munduan sartuazotean, dino:
«Gurtu begie Bera Jainkoaren aingeru guztiek».

Salmoa


Sal 96,1 eta 2b.6 eta 7c.9

R/. Ahuspeztu zaiteze Jainkoaren aurrean Haren aingeru guztiak.

Jauna errege da! Alaitu bedi lurbira,
poztu bediz uharte guztiak!
zuzena eta bidezkoa ditu bere aulkiaren oinarri. R/.

Adierazoten dau ortziak Haren zuzentasuna,
herri guztiek ikusten dabe Haren edertasuna.
Haren aurrean ahuspeztuko dira jainko guztiak. R/.

Zu, Jauna, Goi-goiko, lur guztiaren gainetik,
oso goi zagoz jainkotxo guztien gainetik. R/.

Ebanjelioa


Bihozbarritu zaiteze eta sinestu barri ona.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
Mk 1, 14-20

Joan Bateatzailea kartzelan sartu ebenean, Jesus Galileara joan zan eta Jainkoaren Barriona iragarten eban. Honan esaten eban: «Betea da sasoia, eta hur da Jainkoaren erregetza. Bihozbarritu zaiteze eta sinestu Barriona».
Jesusek, Galileako itsasbazterretik igarotean, Simon eta honen anaia Andres ikusi zituan sareak uretara botaten, arrantzaleak ziran-eta. Jesusek esan eutsen: «Zatoze Nigaz, eta giza arrantzale egingo zaituet». Hareek bat-batean sareak itzi eta jarraitu egin eutsoen.
Aurreratxoago, Santiago eta honen anaia Joan, Zebedeoren semeak, ikusi zituan; sareak konpontzen ziharduen euren ontzian. Ikusi baizen laster, dei egin eutsen Jesusek. Hareek, euren aita Zebedeo mutilekin ontzian itzirik, Jesusen ondoren joan ziran.