Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 31-10-2020
zapatua

urtean zehar, XXX. astea zapatua

Irakurgaia 1


Niretzat, bizitzea Kristo da; eta hiltea irabazia.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik
Flp 1, 18b-26

Senideok: Itxurakeriaz nahiz egiaz, Kristo iragarten dabe danek, eta honek poztu egiten nau; eta are gehiago poztuko naz, ondo dakit-eta, zuen otoitzari esker eta Jesu Kristoren Espirituaren laguntzaz, bizi dodan egoera hau salbagarri izango jatala: itxaropen sutsua dot ez deustala usteak huts egingo eta ziur nago beti lez orain ere, ni bizi nahiz hil, Kristok bere handitasuna agertuko dauala nigan.
Izan ere, niretzat, bizitzea Kristo da eta hiltea irabazpide. Baina bizitzen jarraituz lan onuragarria egin ahal badot, ez dakit nik zer aukeratu.
Alde bietatik nago estu: batetik, hil egin gura neuke, Kristogaz egoteko; niretzat hau askoz hobea dala; baina bestetik bizitzen jarraitzea beharrezkoagoa da zuentzat.
Eta honetan ziur nagoala, badakit gelditu egingo nazala eta zuekin guztiokin jarraituko dodala oraindino, zuen sinesmenaren aurrerapen eta pozerako. Holan, zuek barriro ikustera joatean, Kristo Jesusenak izateaz dozuen harrotasuna areagotu egingo da niri esker.

Salmoa


Sal 41, 2-3. 5

R/. Nire gogoa Jainko biziaz egarri da.

Basahuntza gogo biziz uretara lez,
halantxe nire gogoa, ene Jainko, Zugana.
Jainkoaren egarri naz, Jainko biziaren egarri:
noiz helduko ete naz Jainkoaren aurpegia ikustera? R/.

Bihotza urtzen jat barruan, gogora ekarriz
zelan joaten nintzan tenplura, Jainkoaren etxera,
poz-oihuz eta goraka, jai-giroan, jentetzeagaz batera. R/.

Ebanjelioa


Bere burua goratzen dauana beheratua izango da, eta bere burua beheratzen dauana goratua.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 14, 1. 7-11


Aldi haretan, zapatu batez, fariseu-buruetako baten etxera joan zan Jesus bazkaltzera, eta fariseuak zalatan egokozan. Ohartu zan Jesus gonbidatuek aurreneko jarlekuak hartzen ebezala eta ohar honeek egin eutsezan:
«Ezteguetara gonbidatzen zaituenean, ez jarri mahaiburuan, baliteke-eta zu baino gonbidatu ospetsuagoren bat izatea; holan balitz, biok gonbidatu zaituenak etorri eta esango leuskizu: "Itzi tokia honi". Orduan, azkenengo lekuan jesarri beharko dozu lotsa gorritan. Bestetara, gonbidatzen zaituenean, jarri azkenengo tokian, gonbidatu zaituenak, datorrenean, esan deizun: "Adiskide, igon gorago!" Holan, oso toki onean geldituko zara mahaikide guztien aurrean. Izan ere bere burua goratzen dauana beheratu egingo dau-eta Jaunak, eta bere burua beheratzen dauana goratu».