Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 13-09-2019
barikua

urtean zehar, XXIII. astea barikua

Irakurgaia 1


Ni lehenago biraolari izan nintzan, baina Jauna errukitu jatan.

San Paulo Apostoluak Timoteori egindako lehenengo gutunaren hasierea
1 Tm 1, 1-2. 12-14

Paulok, Jainko gure Salbatzailearen eta gure itxaropena dan Jesu Kristoren aginduz beronen apostolu nazan honek, Timoteori, fedean neure benetako seme zaitudan horri: grazia, errukia eta bakea Jainko Aitagandik eta Jesu Kristo gure Jaunagandik.
Eskerrak emoten deutsadaz Kristo Jesus gure Jaunari, bere apostolu-zerbitzua nire gain izteko fidagarri aurkitu naualako eta indarra emon deustalako niri, beraren kontra biraolari, pertsegitzaile eta laidotzaile izan nintzan honi; baina nitaz errukitu egin zan Jainkoa, neure sinesgabean ez nekian-eta zer egiten nenbilen. Eta gainezka agertu eustan gure Jaunak bere ondogurea, Kristo Jesusegan doguzan sinesmena eta maitasuna emonez.

Salmoa


Sal 15, 1-2a eta 5.7-8.11

R/. Zeu zara, Jauna, nire ondarea.

Gorde nagizu, Jainko,
Zugan naz-eta babesten.
Honan dinotsot Jaunari:
«Zeu zaitut neure Jauna,
ez dot onik Zu barik». R/.

Jauna, Zeu zaitut neure ondarea, neure kopea,
zure esku dago nire zoria.
Bedeinkatzen dot Jauna, aholkua deust-eta emoten, *
gauez ere Berak dau nire barrua hezten.
Begi aurrean dot Jauna eten barik;
Bera eskuman dodala, ez naiteke dardaratu. R/.

Bizirako bidea erakutsiko deustazu:
alaitasunez beteko nozu zeure aurrean,
zorionez betiko zeure ondoan. R/.

Ebanjelioa


Itsu bat jarri al daiteke beste baten itsu-aurreko?

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 6, 39-42

Aldi haretan, Jesusek parabola hau esan eutsen ikasleei: «Izan ete daiteke itsua itsuaren gidari ? Ez ete dira biak zulora jausiko? Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago, baina ondo eskolaturiko ikaslea bere irakaslea adina izango da.
Zelan ikusten dozu senidearen begiko lasto-izpia eta zeure begiko habeaz ohartzen ez? Zelan esan daikeozu senideari: "Adiskide, itzi egidazu begian dozun lasto-izpia ataraten", zeuk zeurean dozun habea ikusten ez dozula?
Itxurazale halako hori! Atara lehenengo zeure begitik habea, eta orduan ikusiko dozu garbi, senidearen begitik lasto-izpia atarateko.
Ez da zuhaitz onik frutu txarra emoten dauanik, ezta zuhaitz txarrik ere frutu ona emoten dauanik. Bere frutuetatik igarten jako zuhaitzari; elorritik ez da pikurik batzen, ezta sasitik ere mahatsik hartzen. Ona danak ona ataraten dau bere barruko ondasun-altxorretik, eta gaiztoak txarra bere gaiztakeria altxorretik; ahoak esan, bihotzari gainezka darionetik esaten dau-eta».