Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 03-01-2021
gabon osteko II. domeka

Irakurgaia 1


Jainkoaren jakituria bere herri aukeratuaren erdian bizi da.

Siraken liburutik
Si 24, 1-4. 12-16

Jakituriak bere burua goratzen dau,
bere herriaren erdian aintzaz beteten da.
Goi-goikoaren batzarrean ahoa edegiten dau
eta haren ahalmenaren aurrean aintzaz beteten da.
Bere herriaren erdian goratzen dabe,
eta santuen batzar osoan miresten;
aukeratuen taldeek gorapenak emoten deutsoez
eta bedeinkatua izango da bedeinkatuen artean.
Orduan, guztien Egileak agindu eustan,
sortu ninduanak txabolea eregi eustan,
eta esan: «Bizi zaitez Jakoben herrian,
eta izan bedi Israel zure ondarea».
Hasieran, gizaldiak baino lehenagotik, sortu ninduan,
eta inoiz ere ez dot amairik izango.
Txabola santuan, haren aurrean, egin dot zerbitzua,
eta holan Sion mendian finkatu naz.
Uri maitean emon deust atseden
eta Jerusalemen dago nire agintaritza.
Izen handiko herrian bota ditut zuztarrak,
Jaunaren arloan, haren ondarean.

Salmoa


Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20

R/. Hitza haragi egin zan, eta gure artean jarri eban bizilekua.

edota Aleluia

Jerusalem, ospatu egizu Jauna;
Sion, goratu egizu zure Jainkoa.
Zure ateen sarrailak indartu ditu-eta,
zure seme-alabak zure barruan bedeinkatu ditu. R/.

Zure mugetan bakea ezarri dau-eta,
Gari-maminez asetu zaitu.
Bialtzen dau lurrera bere berbea,
eta haren berbea bizkor eta arin doa. R/.

Iragarri deutso bere berbea Jakobi,
bere erabagi eta aginduak Israeli.
Ez deutso egin holakorik beste herriri,
bere aginduak ez deutsoz agertu besteri. R/.

Irakurgaia 2


Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-alabaorde izateko, Jesu Kristoren bidez.

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik
Ef 1, 3-6. 15-18

Bedeinkatua izan bedi Jainkoa,
Jesu Kristo gure Jaunaren Aita,
Espirituaren era guztietako bedeinkapenez
zeruan Kristogan bedeinkatu gaituana.
Beragan aukeratu ginduzan,
mundua sortu baino lehen,
haren aurrean, maitasunez,
santu eta errubako izan gaitezan.
Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-alabaorde izateko,
Jesu Kristoren bidez,
bere nahiaren onberatasunez,
bere Seme maiteagan
hain ugari emon deuskun graziaren aintzak
Bera goralpenez bete dagian.
Jesus Jaunagan dozuen sinestearen eta fededun guztienganako dozuen maitasunaren barri jakinik, eten barik dihardut zuekaitik eskerrak emoten, neure otoitzetan zuek gogoan izanez. Jesu Kristo gure Jaunaren Jainkoak, aintzaren Aitak, emon deizuezala Espirituaren jakituria eta goi-argia, Bera ezagutzeko. Argitu dagizala zuen barruko begiak, jakin dagizuen zer itxarotera deitu eutsuen, zeinen aberatsa dan fededunentzat oinordekotzan prestauta daukon aintza.

Ebanjelioa


Berbea haragi egin zan, eta gure artean jarri eban bizilekua.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
Jn 1, 1-18

Hasieran bazan Berbea,
eta Berbea Jainkoagaz zan,
eta Jainkoa zan berbea.
Berbea hasieran Jainkoagaz zan.
Gauza guztiak beraren bidez eginak dira,
eta egindakorik ezer ez da Ha barik egin.
Berbeagan zan bizia,
eta bizia gizakien argia zan;
argiak ilunpetan argi egiten dau,
baina ilunpeek ez eben onartu.
[Agertu zan gizon bat, Jainkoak bialdua: Joan eban izena. Autormenerako etorria zan: argiaren autormena egitera, haren bidez guztiek sinestu egien. Bera ez zan argia, argiaren autormena egin behar ebana baino.]
Berbea zan egiazko argia,
mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituana.
Munduan egoan
eta mundua haren bidez egina dan arren,
munduak ez eban ezagutu.
Bereakana etorri zan,
eta bereek ez eben onartu.
Onartu eben guztiei, barriz,
haren izenean sinesten dabenei, hain zuzen ere,
Jainkoaren seme-alaba izateko ahalmena emon eutsen.
Honeek ez dira giza odoletik sortu,
ez eta giza nahieratik ere,
Jainkoagandik baino.
Eta Berbea gizon egin zan,
eta gure artean jarri eban bizilekua,
eta ikusi dogu haren aintza,
Aitagandik graziaz eta egiaz betea
datorren Seme bakarrari jagokon aintza.
[Joanek Haretaz egin eban autormen, oihuka esanez: «Hau zan nik esan neban Ha: Nire ondoren datorrena nire aurretik jarri da, ni baino lehenagokoa zan-eta».
Eta haren betearen betetik guztiok hartu dogu, grazia graziaren gain hartu ere. Legea Moisesen bidez emon zan; grazia eta egia, barriz, Jesu Kristoren bidez etorri dira. Jainkoa ez dau inork inoiz ikusi; Aitaren altzoan dagoan eta Jainko dan Seme bakarrak emon deusku haren barri.]