Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 22-08-2019
eguena
Santuak: Andra Maria Erregina 
[Satuei buruz informazio gehiago]

urtean zehar, XX. astea eguena

Irakurgaia 1


Nire etxetik bidera lehenengo urteten deustana Jaunarentzat izango da, eta erre-opari eskeiniko dot.

Epaileen liburutik
Ep 11, 29-39a

Aldi haretan, Jaunaren espirituaren eraginez, Galaad eta Manasesen lurraldea igaro eta Galaadeko Mitzpara heldu zan Jefte, eta handik amondarren lurraldera jo eban. Eta promesa hau egin eutsan Jaunari: «Amondarrak eskura emoten badeustazuz, hareek garaitu eta bihurtzean ondoetorria egitera etxetik urtengo deustan lehenengoa Jaunarentzat izango da eta erre-opari eskeiniko deutsat».
Joan zan, bada, Jefte amondarren kontra burrukara, eta Jaunak eskura emon eutsazan. Aroertik Miniteraino garaitu ebazan —hogei uri—, eta Abel-Keramimeraino. Garaipen izugarria izan zan, eta amondarrak israeldarren menpe gelditu ziran.
Jefte Mitzpara, bere etxera, bihurtu zanean, alabeak urten eutsan ondoetorria egitera, danbolina joz eta dantzari. Jeftek ez eban beste seme-alabarik, haxe baino. Alabea ikustean, jantziak urratu eta esan eban: «Ai, ene alaba! Lur jota itzi nozu. Zeu izan behar zoritxarra dakarztana! Berbea emon deutsat Jaunari eta ezin atzera egin». Alabeak erantzun eutsan: «Aita, Jaunari berba emon badeutsazu, egizu nigaz berba emondakoa; Jaunak zeure arerio amondarrez mendekatzea emon deutsu-eta».
Gero, esan eutsan: «Egidazu mesede hau bakarrik: itzi egidazu hile bitan mendiz mendi lagunekin ibilten, ezkondu baino lehen hil behar dodalako negar egiten». Aitak erantzun: «Zoaz». Eta itzi egin eutsan joaten hile birako.
Neskea mendiz mendi ibili zan bere lagunekin, ezkondu baino lehen hil behar ebalako negarrez. Hile biak igaro ziranean, bihurtu zan aitagana, eta aitak bete egin eban berba emondako promesea.

Salmoa


Sal 39, 5 eta 7-8a. 8b-10

R/. Hemen nozu, Jauna, zure nahia egin dagidan.

Zorionekoa Jaunagan fidatzen dana,
idolo eta sasijainkoakana joten ez dauana.
Zuk ez dozu sakrifizio eta eskeintzarik gura izan,
ez erre-opari eta pekatuen parkamen-oparirik eskatu;
baina belarriak edegi deustazuz.
Horregaitik dinot: «Hemen nozu». R/.

Hau dago nitaz liburuan idatzita:
egin dagidala zure nahia.
Atsegin dot, ene Jainko:
barru-muinetan daukot zure legea.
Iragarri dot batzar nagusian zure justizia,
ez ditut ezpanak itxi, ondo dakizu, Jauna. R/.

Ebanjelioa


Aurkitzen dozuezan guztiei, dei egiezue ezteguetara.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 22, 1-14

Aldi haretan, Jesusek barriro parabolen bidez berba egin eutsen abadeburu eta herriko zaharrei: «Zeruetako erreinuagaz bere semearen ezteguak ospatu ebazan erregeagaz lez jazoten da. Bialdu ebazan morroiak gonbidatuei dei egitera, baina hareek ez eben etorri gura izan.
Barriro beste morroi batzuk bialdu ebazan mandatu honegaz: "Esaiezue gonbidatuei: Hara, gertu daukot bazkaria; hilak ditut zezenak eta zekor gizenduak, dana dago prest. Zatoze ezteguetara". Baina gonbidatuek ez eben jaramonik egin: bata bere lurretara joan zan, bestea bere negozioetara eta gainerakoek, morroiei heldurik, irainez bete eta hil egin ebezan.
Hasarratu zan erregea eta, bere soldaduak bialduz, hil egin ebazan hiltzaile hareek eta sua emon hareen herriari.
Gero, bere morroiei esan eutsen: "Ezteguak prest dagoz, baina gonbidatuak ez ziran gai. Zoaze, bada, bidekurutzeetara eta deitu ezteguetara aurkitu ahala guztiak". Urten eben morroiak bideetara eta aurkitutako guztiak batu ebezan, on nahiz gaizto. Eztegu-gelea bazkaltiarrez bete zan.
Erregeak, bazkaltiarrak ikustera sartu zanean, eztegu-jantziri barik egoan bat ikusi eban eta esan eutsan: "Adiskide, zelan sartu zara hemen, eztegu-jantzi barik?" Harek berbarik ez. Erregeak mahai-zerbitzariei esan eutsen, orduan: "Lotu egizue hanka eta esku, eta bota kanpora, ilunpeetara; han izango da negarra eta agin-karraska!" Izan ere gehiago dira-eta deituak, aukeratuak baino».

Andra Maria Erregina

Irakurgaia 1


Semea emon jaku.

Isaias Profetearen liburutik
Is 9, 1-3. 5-6

Ilunpetan ebilen herriak
argi handia ikusi eban;
heriotz-kerizpean bizi ziranei
argiak egin eutsen disdira.
Gehitu zenduan poza eta handitu atsegina;
pozetan dabilz zure aurrean,
uzta batzean izaten dan pozaz,
harrapakinak banatzean izaten dan atseginaz.
Apurtu dozu-eta lepoan eroien buztarri astuna,
zapaltzailearen aginte-makilea,
Madiango gudarostea apurtu zenduan lez.
Ume bat jaio jaku,
semea emon jaku;
beroni ezarri jako aginpidea,
eta haren izena Kontseilari harrigarri,
Jainko indartsu, Betiko Aita, Bake Errege.
Handia izango da haren aginpidea,
Amai bakoa bakea,
Daviden tronuan eta haren erreinuan;
sendo egingo da eta
zuzenbidean eta justizian oinarrituko,
gaurdanik eta betidaino.
Jaun ahalguztidunaren maiteminak
egingo dau hau.

Salmoa


Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R/. Bere herriaren nagusiekin jesarriazo dau Jaunak.

Jaunaren morroiak, goratu egizue,
Jaunaren izena goratu egizue.
Jaunaren izena bedeinkatua izan bedi,
orain eta gizaldiz gizaldi. R/.

Eguzkia sortu-lekutik sartzen danera,
goratua izan bedi Jaunaren izena.
Jauna garai dago herri guztien aldean,
Haren ospea ortziaren gainean. R/.

Nor da gure Jainko Jauna adinakorik?
Goian jesarrita dago;
eta begia jasten dau
zeru eta lurreraino. R/.

Jasoten dau dohakabea hautsetik,
ataraten behartsua simaurretik;
jesarriazo dagian nagusiekin,
bere herriaren nagusiekin. R/.

Ebanjelioa


Begiratu, sabelean sortu eta semea izango dozu.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 1, 26-38

Aldi haretan, Gabriel aingerua bialdu eban Jainkoak, Nazaret eritzon Galileako herri batera, birjina bategana; birjineak Maria eban izena eta Jose eritzon Daviden jatorriko gizon bategaz ezkontzeko berbea emonda egoan.
Aingeruak, Mariaren etxean sartu eta esan eutsan: *Poztu zaitez, graziaz bete hori! Jauna Zugaz+. Ikaratu zan Maria berba hareek entzutean, eta pentsatzen jarri zan, zer izan ete eitekean halako agur ha.
Aingeruak esan eutsan: *Ez izan bildurrik, Maria; Jainkoak gogoko zaitu. Begira, sabelean sortu eta semea izango dozu, eta "Jesus" ezarriko deutsazu izena. Handia izango da; Goi-goikoaren Seme deituko deutsoe, eta Jainko Jaunak bere aita Daviden errege-aurkia emongo deutso; Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez dau azkenik izango+.
Mariak esan eutsan aingeruari: *Zelan jazo daiteke hori, ez naz-eta inongo gizonagaz bizi+. Aingeruak erantzun eutsan: *Espiritu Santua jaitsiko da zugana eta Goi-goikoaren indarrak bere kerizpean hartuko zaitu; horregaitik, zugandik jaioko dana santua izango da eta Jainkoaren Seme deituko deutsoe. Hara, Elisabet zure senidea ere umedun dago bere zaharrean, eta sei hilabeteko dago agorra ei zana; Jainkoarentzat ez da-eta ezer ezinik+.
Mariak, orduan: *Hona hemen Jaunaren mirabea; jazo bekit zuk dinozun lez+. Eta aingeruak itzi egin eban.