Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 18-08-2018
zapatua

urtean zehar, XIX. astea zapatua

Irakurgaia 1


Bakotxa zuen jokabidearen neurrian epaituko zaituet.

Ezekiel Profetearen liburutik
Ez 18, 1-10. 13b. 30-32

Honan berba egin eustan Jaunak: «Zer dala-eta errepikatzen dozue esaera hau Israel herrian: "Gurasoek mahats garratza jan, eta seme-alabek agineko mina?"
Nik, Jainko Jaunak zin dagit neure biziagaitik: ez dozue gehiago ahotan erabiliko esaera hori Israelen. Hara, bizi guztiak dira nireak, aitaren bizia nahiz semearena. Pekatu egiten dauana, hori hilgo da.
Hartu dagigun, adibidez, gizon zintzo bat, zuzenbidez eta justiziaz jokatzen dauana; ez dau sasi-kultu-lekuetako jatorduetan parte hartzen, ezta uste ona Israelgo idoloetan jarten ere; ez dau lagun hurkoaren emaztea desohoratzen, ezta hilerokoagaz dagoan emakumeagana hurreratzen ere; ez dau inor zapaltzen eta bahituran hartua bihurtu egiten dau; ez dau lapurretarik egiten, jaten emoten deutso, ostera, gose danari eta jantzia biluzik dagoanari; ez dau mailegurik lukurreriaz edo interesak kobratzeko egiten; ez dau bidegabekerian esku hartzen eta alderdikeria barik epaitzen dau auzietan; nire legeen arabera ibilten da eta nire erabagiak beteten ditu, leial jokatuz. Honakoa gizon zintzoa da; beraz, bizi egingo da. Holan dino Jaunak.
Baina emon dagigun, gizon horrek seme gaizkile eta odolzale bat izan dauala, gauza hareetakoren bat egiten dauana, aitak ez lez. Hori ez da biziko; gauza higuingarri horreek egin dituanez, hil egingo da eta bera izango da bere heriotzearen errudun.
Beraz, Israel herri, nor bere jokabidearen arabera epaituko dot Nik. Holan dino Jainko Jaunak. Bihurtu zaiteze, aldendu zeuen gaiztakeria guztietatik eta ez zaree errudun izango. Kendu zeuekandik egindako gaiztakeria guztiak eta egizuez barri zeuen gogo-bihotzak. Zergaitik hil behar dozue, israeldarrok? Nik ez dot inoren heriotzarik nahi —dino Jainko Jaunak—; bihurtu, bada, eta bizi zaiteze».

Salmoa


Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19

R/. Bihotz garbi bat, Jauna, sortu egizu nigan.

Ene Jainko, sortu bihotz garbia nigan,
barritu arnasa sendoa nire barruan.
Ez nagizu bota zeure aurretik,
ez kendu niri zeure arnasa santua. R/.

Poztu nagizu barriro zeure salbamenaz,
sendotu nagizu zeure arnasa oparoaz.
Erakutsiko deutsedaz gaiztoei zure bideak,
eta Zugana bihurtuko dira pekatariak. R/.

Sakrifizioak ez dozuz atsegin;
erre-oparia eskeiniko baneutsu, ez zenduke onartuko.
Damuz hautsiriko espiritua da
Jainkoak nahi dauan sakrifizioa;
Zuk ez dozu gutxiesten, ene Jainko,
bihotz hautsi eta umildua. R/.

Ebanjelioa


Ez galazo umeei Nigana etorten; holakoena da-eta zeruetako erreinua.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 19, 13-15

Aldi haretan, umeak eroan eutsoezan Jesusi, hareen gainean eskuak ezarri eta otoitz egin egian; ikasleek, ostera, hasarre egiten eutseen. Jesusek esan eutsen: «Itzi haurrei Nigana etorten ez galazo, holakoena da-eta zeruetako erreinua». Eta, haurrei eskuak gainean ezarri ondoren, joan egin zan handik.