Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 04-04-2020
zapatua

garizuma, V. astea zapatua

Irakurgaia 1


Herri bakar bihurtuko ditut euren lurraldean

Ezekiel Profetearen liburutik
Ez 37, 21-28

Honan berba egiten dau Jaunak: «Erbesteraturik joan ziraneko nazinoen artetik hartuko ditut israeldarrak; alde guztietatik batu eta euren lurraldera ekarriko ditut; herri bakar bihurtuko ditut euren lurraldean, Israelgo mendietan, eta errege bakarra izango dabe guztiek. Ez dira gehiago herri bi izango, ezta erreinu bitan banatuko ere.
Ez dira gehiago euren idolatria higuingarriaz eta euren gaiztakeriez kutsatuko. Errudun bihurtu dituan desleialkeria guztietatik askatuko ditut. Garbitu egingo ditut, eta nire herri izango dira eta Ni hareen Jainko.
David nire zerbitzaria izango dabe errege, guztien artzain bakar; nire legeen arabera jokatuko dabe eta nire aginduak arretaz beteko. Jakob nire zerbitzariari emon neutsan lurraldean biziko dira, hareen gurasoak bizi izandako lurraldean; han biziko dira hareek eta hareen ondorengoak betiko, eta David nire zerbitzaria izango dabe buruzagi beti-betiko.
Bakezko ituna egingo dot hareekin; betiko ituna izango da. Lurraldean jarriko ditut eta ugarituko, eta hareen artean ipiniko dot neure santutegia betiko. Hareekin biziko naz: hareen Jainko izango naz ni eta hareek nire herri. Neure santutegia hareen artean betiko ipiniko dodanean, orduan jakingo dabe atzerritarrek Neu nazala Jauna, Israel beretzat sagaratu dauana».

Salmoa


Jer 31, 10. 11-12ab. 13

R/. Artzainak artaldea lez zainduko gaitu Jaunak.

Entzun, herriok, Jaunaren hitz,
iragarri uuruneko kostaldeetan:
“Sakabanatu ebanak berak
batzen dau orain Israel
eta artzainak artaldea lez zaintzen”. R/.

Jaunak bere herria askatu dau,
berreskuratu,
indartsuagoaren eskutik libratu.
Poz-oihuka etorriko dira
Sion mendira,
bizi-bizi helduko
Jaunaren ondasunetara. R/.

Neskek pozik egingo dabe dantzan
mutil eta agureekin.
Hareen dolua
alaitasun bihurtuko dot,
atsekabearen ondoren
kontsolatu eta alaituko. R/.

Ebanjelioa


Sakabanaturik egozan Jainkoaren seme-alabak alkartzeko.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
Jn 11, 45-57

Aldi haretan, Jesusek Lazarogaz egina ikusi ebenean, Maria ikustera joandako judu askok sinestu eban Haregan. Hareetako batzuk, ostera, fariseuekana joan ziran eta Jesusek egin ebana kontatu eutseen.
Orduan, abadeburu eta fariseuek Batzarra batu eben, eta esan: «Zer egin? Gizon honek ezaugarri asko egiten dihardu. Holan jarraitzen izten badeutsagu, danek sinestuko dabe Berorrengan, etorriko dira erromatarrak eta hondatu egingo deuskuez bai tenplua eta bai herria». Batzarkideetako batek, urte haretan abade nagusi zan Kaifasek, esan eutsen: «Zuek ez dakizue ezer. Ez al zaree konturatzen hobe dozuela gizon bat herriagaitik hiltea, herri osoa galtzea baino?»
Kaifasek ez eban hori bere kabuz esan; urte haretan abade nagusi zanez, profeta lez berba egin ebalako baino, Jesus herriaren alde hilgo zala adierazotean; eta ez herriaren alde bakarrik, baita sakabanaturik egozan Jainkoaren seme-alabak alkartzeko ere. Eta egun haretan, Jesus hiltea erabagi eben.
Horregaitik, Jesus ez zan agirian ibilten juduen artean. Basamortu ondoko bazter batera alde egin eban, Efraim izeneko herrira, eta han egon zan ikasleekin. Juduen Pazkoa gainean zan, eta herrialdeko jente askok Jerusalemera igon eban Pazkoa baino lehen, garbikuntzak egiteko. Jerusalemera etorriak Jesusen bila ebilzan eta, tenpluan topo egitean, itauntzen eutsoen alkarri: «Zer deritzazue? Ez ete da jaietara etorriko?» Abadeburu eta fariseuek agindu eben, baldin inork Jesus non zan jakiten baeban, salatu egiela, atxilotu ahal izateko.