Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 24-04-2018
martitzena
Santuak: Fidel Sigmaringa, abade eta martiria 
[Satuei buruz informazio gehiago]

pazko aldia, IV. astea martitzena

Irakurgaia 1


Jentilei ere Jesus Jaunaren Barri Ona iragarten hasi ziran.

Apostoluen Eginak liburutik
Eg 11, 19-26

Egun hareetan, Esteban hil ebenean sortutako erasoaldikoan sakabanatu ziranak Fenizia, Zipre eta Antiokiaraino heldu ziran; juduei baino ez eutseen iragarten Jainkoaren berbea. Baina hareetako batzuk, zipretar eta zirenearrak, Antiokiara heldu ziranean, jentilei ere Jesus Jaunaren Barri Ona iragarten hasi ziran. Eta, Jauna lagun ebelako, asko bihurtu ziran Jaunagana eta fededun egin.
Jerusalemgo eleiz alkarteak guzti honen barri jakin eban, eta Bernabe bialdu eben Antiokiara. Hara heldu eta Jainkoaren dohaia ikusi ebanean, poztu egin zan eta bihotz-bihotzez Jaunagaz leial irauteko adorea emoten eutsen guztiei; Bernabe gizon ona zalako, eta Espiritu Santuaz eta sinesmenez betea, jentetza handia alkartu jakon Jaunari.
Handik Tarsora joan zan Bernabe Sauloren bila, eta, aurkitu ebanean, Antiokiara eroan eban. Urtebete osoa emon eben alkarregaz lanean eleiz alkarte haretan, jente askori irakasten. Hain zuzen, Antiokian emon jaken lehenengoz ikasleei «kristau» izena.

Salmoa


Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7

R/. Heldu bekizu, Jauna, nire eskaria.

Horra, mendi santuaren gainean oinarritutako uria!
Jaunak Sion uria maiteago,
Israelgo beste bizitoki guztiak baino.
Bai ospetsu berba egiten dabela zutaz,
Jainkoaren uri! R/.

«Neure autorletzat hartuko ditut Egipto eta Babilonia;
hara Filistea, Tiro eta Etiopia:
guzti honeek han jaioak dira».
Eta Sion uriaz esango da:
«Han jaioak dira danak;
Goi-goikoak dau tinko ezarri». R/.

Hona, Jaunak herrien zerrendan idatzia:
«Han jaioak dira guzti honeek».
Eta dantzan eginez kantauko dabe.
«Danek, Sion, zugan bizilekua». R/

Ebanjelioa


Aita eta biok bat gara.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
Jn 10, 22-30

Aldi haretan, Jerusalemen tenpluaren sagarapen-jaiak ospatzen ziran. Negua zan. Jesus tenpluan ebilen, Salomonen aterpean. Inguratu eben juduek eta esan eutsoen: «Noiz arte euki behar gaituzu zalantzan? Zu bazara Mesias, esaiguzu argi eta garbi».
Jesusek erantzun eutsen: «Esan deutsuet, eta ez dozue sinesten. Nik neure Aitaren izenean egiten dodazan egintzek emoten dabe Nire alde testigantza; zuek, ostera, ez dozue sinesten, nire ardietakoak ez zareelako.
Nire ardiek entzuten dabe nire ahotsa; Nik ezagutzen ditut, hareek jarraitu egiten deuste, eta Nik betiko bizia emoten deutset: ez dira betiko galduko, eta ez deustaz inork ere eskutik kenduko.
Hareek emon deustazan nire Aita beste danak baino handiagoa da, eta ezin ditu inork ere kendu nire Aitaren eskutik. Aita eta biok bat gara».