Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 18-09-2019
eguaztena

urtean zehar, XXIV. astea eguaztena

Irakurgaia 1


Handia da gurtzen dogun misterioa.

San Paulo Apostoluak Timoteori egindako lehenengo gutunetik
1 Tm 3, 14-16

Anaia maite: Zu ikustera laster joango nazala itxaroten dot; baina badaiteke luzatzea eta horregaitik idazten deutsut, jakin dagizun zelan jokatu Jainkoaren etxean, hau da, egiaren zutoin eta oinarri dan Jainko biziaren eleiz alkartean.
Ezbai barik, handia da gure erlejinoaren misterioa:
Kristo, gizaki lez agertua,
Espirituak zintzotzat autortua,
aingeruek ikusia,
herriei iragarria,
munduan sinestua,
Jainkoak bere aintzan hartua.

Salmoa


Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6

R/. Handiak dira Jaunak eginak.
edo Alleluia

Bihotz-bihotzez emoten deutsadaz eskerrak Jaunari,
zintzoekin batera batzarrean alkarturik.
Jaunak eginak handi dira,
gogoko dabezan guztientzat aztergai. R/.

Ospetsu eta eder haren ekintza,
betiko dirau haren salbamen-asmoak.
Bere mirariak gogoangarriak egin ditu:
errukiorra da Jauna eta bihozbera. R/.

Begirune deutsoenei janaria emoten deutse,
gogoan dau beti bere ituna.
Egintzetan agertu deutso bere indarra herriari,
beste nazinoen lurraldeak emonez berari. R/.

Ebanjelioa


Soinua joten dogu eta ez dozue dantzarik egiten, hiletak kantatzen doguz eta ez dozue negarrik egiten.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 7, 31-35

Aldi haretan, Jesusek esan eban: «Nogaz konparatuko neuke gizaldi honetako jentea? Noren antzekoa da? Plazan jesarrita dagozan umeen antzekoa da, honan oihu egiten deutsee-eta batzuek besteei:
"Soinua jo deutsuegu, eta zuek dantzarik ez; hiletak jo, eta zuek negarrik ez".
Izan ere, etorri da Joan Bateatzailea, ez ogirik jan ez ardorik edan egiten ez ebala, eta deabruak hartuta dagoala esaten dozue. Etorri da Gizonaren Semea, jaten eta edaten dauala, eta honan dinozue: "A zelako tripontzia eta mozkorra, zergalari eta pekatarien adiskidea". Baina Bera onartzen dabenek arrazoia emon deutsoe Jainkoaren jakituriari».