Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 05-12-2020
zapatua

abendu aldia, I. astea zapatua

Irakurgaia 1


Errukituko jatzu Jauna zure deiaren hotsera.

Isaias Profetearen liburutik
Is 30, 19-21. 23-26

Hau dino Jainko Jaunak, Israelgo santuak:
*Siongo herri, Jerusalemen bizi zarana,
ez dozu gehiago negarrik egingo;
errukituko jatzu Jauna zeure deiaren hotsera
eta entzun orduko erantzungo deutsu.
Jaunak ogia urri eta ura eskas emoten badeutsu ere,
zure irakaslea ez jatzu gehiago ezkutatuko;
zeure begiz ikusiko dozu irakaslea.
Eskumara nahiz ezkerrera okertzen bazara ere,
zure belarriek berba bat entzungo dabe,
atzetik esaten:
"Hau dozu bidea, jo hemendik".
Jaunak emongo deutso euria zuk lurrean ereindako haziari
eta zure lurrak gari-uzta mardula eta oparoa emongo dau;
egun haretan zure abereak larre zabaletan larratuko dira;
solo-lanetan diharduen zure idi eta astoek
bedar gozoa jango dabe,
galbahez eta sardez haizatua.
Mendi handi guztietan,
bizkar goren guztietan,
errekatxoak eta ubideak izango dira,
hilketa handiaren egunean,
arerioen torreak irauliko diranean.
Jaunak bere herriaren zauria lotu
eta kolpearen hausturea osatuko dauanean,
iretargiak eguzkiak lez egingo dau argi
eta eguzkiaren argia zazpi aldiz handiagoa izango da,
zazpi egunetakoa adinakoa+.

Salmoa


Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6

R/. Zorionekoak Jaunagan itxaron dabenak.

edota Aleluia.

Goratu egizue Jauna,
ona da-eta gure Jainkoari eresi egitea,
gozoa Hari dagokion gorespena emotea.
Jerusalem Jaunak eregitzen dau,
Israeldik banatuak batzen ditu. R/.

Bihotz-urratuak Berak ditu osatzen,
eta hareen zauriak lotzen.
Izarrak bat-banaka ditu zenbatzen,
bakotxa bere izenaz izentatzen. R/.

Handi da gure Jainkoa, indarrez indartsu,
Harek dakienak neurririk ez dau.
Jaunak umilak jasoten ditu,
gaiztoak lurrera jaurtiten ditu. R/.

Ebanjelioa


Jentetzea ikustean, erruki izan zituan.

Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 9, 35-10, 1. 5a. 6-8

Aldi haretan, herriz herri eta auzorik auzo ebilen Jesus, hango sinagogetan irakasten, erreinuari buruzko Barriona iragarten eta gaitz eta gaixo guztiak osatzen. Jentetzea ikustean, erruki izan eban, nekatuta eta lur jota egoan-eta, artzainik bako ardiak lez. Orduan, ikasleei esan eutsen: *Uzta ugaria da, baina langileak gitxi. Egin, beraz, otoitz uzta-jabeari, bialdu dagizala langileak bere uztara+.
Eta bere hamabi ikasleei dei egin eta ahalmena emon eutsen espiritu gaiztoak botateko eta gaitz eta gaixo guztiak osatzeko. Hamabiok bialdu ebazan Jesusek, ohar honeek eginez: *Zoaze galduak dabilzan Israel herriko ardietara. Eta bidean zoazela, iragarri hur dala zeruetako erreinua. Osatu egizuez gaixoak, biztu hilak, garbitu lepradunak, bota deabruak; hutsean hartu dozue, emon hutsean+.