Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 25-06-2019
martitzena

urtean zehar, XII. astea martitzena

Irakurgaia 1


Ez bedi eztabaidarik izan gu bion artean, senideak gara-eta.

Hasiera liburutik
Has 13, 2. 5-18

Abram oso aberatsa zan. Abere, zidar eta urre ugari eukan. Abramegaz bizi zan Lotek ere baeukazan ardiak, behiak eta oihal-txabolak. Lurralde ha ez eben nahiko, biak batera biziteko: hareen ondasunak handiegiak ziran eta ezin bizi eitekezan alkarregaz. Sasoi haretan, gainera, kanaandarrak eta ferezearrak bizi ziran lurralde haretan. Horregaitik, hasarrea sortu zan Abramen eta Loten artzainen artean. Abramek esan eutsan Loti: «Senitartekoak gara biok. Ez dogu, beraz, bion artean eztabaidarik izan behar, ezta nire eta zure artzainen artean ere. Bereiztu gaitezan, bada. Hor dozu aurrean lurralde guztia: zuk ezkerrera hartzen badozu, ni eskumara joango naz; zuk eskumara hartzen badozu, ni ezkerrera joango naz».
Lotek begiak jaso eta Jordan ibar osoa ikusi eban. Jaunak Sodoma eta Gomorra erraustu baino lehen, ibar ha uretan aberatsa zan Tzoarreraino, Jaunaren baratza edo Egipto lurraldea lez. Lotek Jordan ibar osoa aukeratu eban beretzat, eta sortalderantz jo eban. Holan bereiztu ziran alkarregandik. Abram Kanaango lurraldean jarri zan bizi izaten, eta Lot ibarreko urietan; honen oihal-txabolak Sodomaraino zabaltzen ziran. Sodomako bizilagunak txarrak ziran eta pekatari handiak Jaunaren aurrean.
Lot bereiztu ondoren, Jaunak esan eutsan Abrami: «Begira zagozan lekutik iparralde nahiz hegoaldera, sortalde nahiz sartaldera, ikusten dozun lurralde guztia zeuri eta zeure ondorengoei emongo deutsuet betiko. Zure ondorengoak lurreko hautsa baizen ugari egingo ditut: ezin konta ahalako egingo ditut, lurreko hautsa ezin konta ahalakoa dan lez. Zoaz orain lurralde hau bere luze-zabalean zeharkatzera, zeuri emongo deutsut-eta».
Oihal-txabolak batu eta Hebronen dan Mambreren artadian kokatu zan Abram, eta altarea eregi eutsan han Jaunari.

Salmoa


Sal 14, 2-3. 4-5ab

R/. Jauna, nor dagoke zure txabolan?

Akats barik eta zuzen jokatzen dauana;
bihotzean egiazale izan
eta mihinaz inor belzten ez dauana;
hurkoari kalterik egiten ez deutsana,
ezta auzokoa iraintzen ere. R/.

Jaunak baztertua gutxietsi
eta jainkozaleak ohoratzen dituana;
bere kaltetan zin eginik ere aldatzen ez dana;
dirua lukurreriaz mailegatzen ez dauana *
ezta errubakoaren kaltetan eskupekorik hartzen ere. R/.

Ebanjelioa


Egin besteei,hareek zuei egitea nahi zeunkeen guztia.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 7, 6. 12-14

Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Ez emon txakurrei gauza sakratuak, ez bota txarriei zeuen harri bitxiak, hankapean erabili ez dagiezan eta, zuen kontra bihurturik, zatitu ez zagiezan.
Besteek zuei egitea nahi zeunkeen guztia, egin zuek ere besteei: horretan datza Liburu Santuek irakatsia.
Sartu zaiteze ate estutik; zabala da-eta hondamenerako atea eta nasaia bidea, eta asko dira hortik doazanak. Baina bai estua dala bizirako atea eta mehea bidea, eta gitxi dirala aurkitzen dabenak!».