Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 25-04-2019
eguena
Santuak: Markos, ebanjelaria 
[Satuei buruz informazio gehiago]

pazko aldia, I. astea eguena

Irakurgaia 1


Biziaren sorburua hil zenduen, baina Jainkoak biztu egin dau hilen artetik.

Apostoluen Eginak liburutik
Eg 3, 11-26

Egun hareetan, osatutako elbarria oraindino Pedrori eta Joani helduta egoala, jente guztia, harriturik, hareengana batu zan lasterka, Salomonen aterpera.
Pedrok hori ikusi eta honan berba egin eutsan herriari: «Israeldarrok, zergaitik harritzen zaitue jazo dan honek? Zergaitik zagoze guri begira, gizon hau geure ahalmenaz edo jainkozaletasunaz ibilazo bagendu lez? Abrahamen, Isaaken eta Jakoben Jainkoak, gure arbasoen Jainkoak, aintzaz bete dau Jesus bere zerbitzaria, zuek agintarien eskuetara emon eta Pilatoren aurrean ukatu zenduena, honek askatzea erabagi eban arren. Santua eta Zuzena ukatu zenduen zuek, eta hiltzailea askatzeko eskatu; biziaren sorburua hil zenduen, baina Jainkoak biztu egin dau hilen artetik; geu gara horren testigu.
Eta Jesuseganako sinesmenari esker, haren izenak osatu dau hemen ikusten eta zuek ezagutzen dozuen gizon hau; Jesusek emoten dauan sinesmenak ekarri deutso osasun betea, zuen guztion aurrean.
Badakit, senideok, ezjakinean jokatu zenduela zuek, baita zuen agintariek ere. Baina holan bete eban Jainkoak profeta guztien ahoz aurrez iragarritakoa, hau da, haren Mesiasek sufridu egin behar ebala. Bihozbarritu zaiteze, beraz, eta bihurtu Jainkoagana, pekatuak kendu dakizuezan. Holan helduko jatsue Jaunaren kontsolamendu-sasoia, eta barriro bialduko deutsue Jesus, zuentzat izendatu eban Mesias. Honek zeruan egon behar dau oraindino, harik eta gauza guztiak erabarritzeko sasoia, Jainkoak antzinatik profeta santuen ahoz adierazoa, heldu arte.
Moisesek, hain zuzen, esan eban: "Ni lako profeta sortuazoko deutsue Jaunak, zeuen Jainkoak, herritarren artetik; entzun harek esango deutsuen guztia. Profeta honi entzungo ez deutsana bota egingo dabe herritik". Eta Samuelegandik aurrera berba egin daben profeta guztiek iragarri dabez egun honeek.
Zuentzako dozuez profeten agintzariak, baita Jainkoak zuen arbasoekin egin eban ituna ere, honan berba egin eutsan-eta Abrahami: "Zure ondorengoen bidez lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut". Lehenengo zuentzat biztu dau Jainkoak Jesus bere zerbitzaria eta zuei bedeinkazinoa emotera bialdu dau, baldin eta zuetako bakoitza bere gaiztakerietatik aldentzen bada».

Salmoa


Sal 8, 2ab eta 5. 6-7. 8-9.

R/. Jauna, gure Jauna, bai miragarria zure izena lurbira osoan!

edo Aleluia.

Jauna, gure Jauna,
bai miragarria zure izena lurbira osoan!
Zer da gizakia, Zu haretaz gomutau zaitezan?
Edota gizakumea, Zu haretaz arduratu zaitezan? R/.

Aingeruak baino doi-doi txikiago egin dozu,
ospez eta aintzaz koroatu dozu.
Zeure eskulan guztien buru ipini dozu,
guztia oinperatu deutsazu. R/.

Ardi eta idi guztiak;
gainera, lurreko abere guztiak;
eguratseko hegazti eta itsasoko arrainak;
itsas bidexketan dabilzanak. R/.

Ebanjelioa


Mesiasek sufridu egin behar eban, eta hirugarren egunean hilen artetik biztu.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 24, 35-48

Aldi haretan, Emausko ikasleek bidean jazotakoa kontatu eben eta zelan ogia zatitzean ezagutu eben Jauna.
Horretan ziharduela, Jesus bera agertu zan ikasleen erdian eta esan eutsen: «Bakea zuei». Hareek, bildur-ikaraz beterik, mamua ikusten ebela uste eben. Baina Jesusek esan eutsen: «Zergaitik izutzen zaree? Zergaitik sortzen jatsuez zalantza horreek barruan? Ikusi nire esku-oinak: Neu naz. Ikutu nagizue eta begiratu: mamuak ez dau hazur-haragirik, eta Nik bai, ikusten dozuenez». Eta hau esatean, esku-oinak erakutsi eutsezan.
Hareek, ostera, euren pozetan oraindino ere ezin sinesturik eta harriturik egozan-eta, Jesusek esan eutsen: «Ba al dozue hemen jatekorik?» Arrain erre piska bat eskeini eutsoen.
Jesusek hartu eta euren aurrean jan eban. Gero, esan eutsen: «Hauxe da, oraindino zuekin nengoala, esan neutsuena: Moisesen Legean, Profetetan eta Salmoetan Nitaz idatzitako guztia bete beharrekoa zala».
Orduan, adimena argitu eutsen, Liburu Santuak ulertu egiezan. Eta esan eutsen: «Idatzita egoan, Mesiasek sufridu egin behar ebala eta hirugarren egunean hilen artetik biztu, eta, Jerusalemdik hasita, bihozbarritzea iragarri behar jakela haren izenean herri guztiei, pekatuak parkatu dakiezan. Zeuek zaree gauza honeen testigu».


Markos, ebanjelaria

Irakurgaia 1


Nire seme Markosek agur egiten deutsue.

San Pedro Apostoluaren lehenengo gutunetik
1 P 5, 5b-14

Senide maiteok: Izan zaiteze danok apalak zeuen hartuemonetan, Jainkoak harroei aurre egiten deutse-eta; apalei, barriz, ondonahia azaltzen. Beheratu zaiteze, beraz, eta jarri Jainko ahaltsuaren eskumenean, bere sasoian goratu zagiezan. Itzi Jainkoari zeuen kezka guztiak, Bera da-eta zuetaz arduratzen.
Izan zaiteze neurritsu eta egon zuhur; zuen arerioa, deabrua, zuen inguruan dabil, goseak dagoan lehoia lez, nor iruntsiko. Egiozue aurre, sinesmenean sendo, jakinik mundu zabalean diran beste senideek ere zuenak lako sufrimentuak jasaten diharduela. Eta apur batean sufridu ondoren, dohai guztien Jainkoak, Kristoren bidez betiko bere aintzara deitu eutsuenak, bizkortuko zaitue, sendo egin eta finko ezarriko. Berari jagoko indarra gizaldien gizaldietan. Amen.
Anaia zintzotzat daukadan Silvanoren eskuz idatzi deutsuet gutun labur hau, zuei adorea emon eta Jainkoaren benetako dohaia zein dan adierazoteko asmoz. Iraun sendo dohai horretan.
Babilonia honetan bizi dan eta zuek lez Jainkoak aukeratua dan eliz alkarteak agurtzen zaitue, baita nire seme Markosek ere. Agurtu alkar, senideen maitasun-laztanaz.
Bakea Kristorenak zareen guztioi.

Salmoa


Sal 88, 2-3. 6-7. 16-17

R/. Jauna, zure maitasuna abestuko dot betiren beti

Jauna, zure maitasun-egintzak kantatuko ditut beti,
zure leialtasuna iragarriko gizaldiz gizaldi.
Bai, autortzen dot:
«Betiko eregita dago zeruan zure maitasuna,
sendo ezarrita zure leialtasuna». R/.

Zeruek zure ekintza miragarria goratzen dabe, Jauna,
santuen batzarrak zure leialtasuna.
Nor hodeien gainean Jaunaren pareko?
Nor jainkoen artean Jauna lakoa? R/.

Zorionekoa, Zu pozik goratzen dakian herria!
Zure argitan ibiliko da, Jauna:
zure izenean da egunero alaitzen,
zure salbamen-egintzaz harrotzen. R/.

Ebanjelioa


Iragarri Barriona gizaki guztiei.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
Mk 16, 15-20


Aldi haretan, Jesus Hamaikei agertu jaken, eta esan eutsen: «Zoaze mundu guztira eta iragarri Barriona izaki guztiei. Sinestu eta bateatzen dana salbatu egingo da; sinesten ez dauana, barriz, kondenatu. Sinesten dabenek seinale honeek izango dabez lagun: nire izenean deabruak botako dabez, hizkuntza barrietan berba egingo dabe, sugeak eskuetan hartuko dabez eta, edari hilgarriren bat edanda ere, ez deutse kalterik egingo; gaixoei eskuak ezarriko deutseez eta osatu egingo dira».
Holan berba egin ondoren, Jesus Jauna zerura jasoa izan zan eta Jainkoaren eskumaldean jesarri zan. Hareek, barriz, alde guztietara joan ziran Barriona iragartera. Eta Jaunak berak ziharduan hareekin, egiten ebezan mirarien bidez berbea baieztatuz.