Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 09-12-2018
domeka

abendu aldia, II. astea domeka

Irakurgaia 1


Agertuko deutse Jainkoak zure disdira zerupean bizi diran guztiei.

Baruk Profetearen liburutik
Ba 5, 1-9

Jerusalem, erantzi dolu- eta atsekabe-soinekoa;
jantzi Jainkoak betiko emoten deutsun
aintzaren soineko ederra.
Batu zeure gorputza Jainkoak emoten deutsun
zuzentasunaren soingainekoz
eta ezarri buruan Betikoaren aintzaren koroia.
Agertuko deutse Jainkoak zure disdira
zerupean bizi diran guztiei,
eta izen hau emongo deutsu behin betiko:
“Bakea zuzentasunean,
Ospea jainkozaletasunean”.
Jagi zaitez, Jerusalem, igon gainetara
eta begiratu sortaldera: ikusi zeure seme-alabak,
sortaldetik sartalderaino Santuaren berbeak batutakoak
eta pozik, Jainkoa hareetaz gogoratuu dalako.
Oinez urten eben, arerioek bultzaturik;
baina Jainkoak aintzatan ekarriko deutsuz,
errege-aurkian lez.
Jainkoak agindu dau
mendi garai guztiak eta betidaniko muinoak makurtu
eta sakanak betetea, lurra bardintzeko;
Israel seguru etorri daiten,
Jainkoaren aintzak gidaturik.
Jainkoaren aginduz,
basoek eta usain oneko zuhaitzek
Israeli kerizpea emongo deutsoe.
Pozetan eroango dau-eta Jainkoak Israel,

bere aintzaren argitan,
bere errukiaz eta zuzentasunez.

Salmoa


Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

R/. Handikiro jokatu dau Jaunak gure alde.

Jaunak Sionen zoria aldatu ebanean,
amesetan lez gengozan.
Barrez bete jakun orduan ahoa,
poz-oihuz mihina. R/.

Jentil-herrietan ere esan eben:
«Handikiro jokatu dau Jaunak hareen alde».
Handikiro jokatu dau Jaunak gure alde,
eta pozarren gagoz! R/.

Aldatu, Jauna, gure zoria,
euri-jasek basamortua lez.
Malkoz erein ebenek
pozez dabe batzen. R/.

Negarrez joan ziran,
hazi-zorroa eroanez;
poz-oihuka datoz,
gari-balak ekarriz. R/.

Irakurgaia 2


Garbi-garbi eta esankizun barik helduko zaree Kristoren egunera.

San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik
Flp 1, 4-6. 8-11

Senideok: Pozik egiten deutsat beti otoitz Jainkoari zuen guztion alde, lankide izan zaituet-eta Ebanjelioa zabaltzeko eginkizunean, lehenengo egunetik orain arte. Ziur nago eginbide on hau zuekan hasi dauanak burutu ere burutuko dauala Kristo Jesus etorriko dan egunera arte.
Testigu dot Jainkoa, zeinen maite zaituedan zuek guztiok Kristo Jesusen maitasun bihotzekoaz. Eta hau da nire otoitza: gero eta handiago izan daitela zuen maitasuna ezagueran eta zentzunean, egokien dana bereizten jakin dagizuen. Holan, garbi eta esankizun barik helduko zaree Kristoren etorrera-egunera, Kristo Jesusen bitartez dogun zuzentasunaren emoitzez beterik, Jainkoaren aintza eta gorapenerako.

Ebanjelioa


Ikusiko dabe guztiek Jainkoaren salbamena.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 3, 1-6

Tiberio enperadorearen agintealdiko hamabosgarren urtean, Pontzio Pilato Judeako agintari zala, Herodes Galileako erregeorde, honen anaia Filipo Iturea eta Trakonitidako erregeorde, Lisania Abileneko erregeorde, eta Anas eta Kaifas abade nagusi zirala, Jainkoaren berbea etorri jakon basamortuan Zakariasen seme Joani.
Eta, Jordan inguru guztian, bihozbarritzeko bateoa iragarten hasi zan, pekatuen parkamenerako, Isaias profetearen liburuan idatzita dagoan lez:
”Berba batek oihuka dihardu basamortuan:
Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidezidorrak Hari.
Bete daitezala haranak,
beheratu mendi eta muinoak,
bardindu daitezala malkarrak,
zelaitu lur-maldak.
Eta ikusiko dabe gizaki guztiek Jainkoaren salbamena”.