Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 21-02-2020
barikua

urtean zehar, VI. astea barikua

Irakurgaia 1


Gorputza arnasa barik hilda dagoan lez, halantxe fedea ere: egintza barik hilda dago.

Santiago Apostoluaren gutunetik
St 2, 14-24. 26

Ene senideok: Zertarako dau batek “nik badot fedea” esatea, egintzetan ez badau agertzen? Holako fedeak salbatu ete daike?
Anaia edota arrebaren batek zer jantzirik edo eguneroko janik ez badau, eta zuetako batek esaten badeutse: “Zoaze bakean, berotu zaiteze eta asetu”, baina behar daben laguntza emoten ez, zertarako balio dau horrek? Bardin fedea ere: bera bakarrik, egintza barik, hilik dago.

Norbaitek esan daike “zuk fedea dozula; nik, barriz, egintzak”. Bada, nik esaten deutsut: Erakutsi egidazu egintza bako zeure fedea, eta nik egintzen bidez erakutsiko deutsut neure fedea. Jainkoa bakarra dala sinesten dozula zuk? Oso ondo; baina deabruek ere sinesten dabe hori, eta ikaraz dagoz. Burubako hori, konturatuko al zara behingoz egintza bako fedea alperrekoa dala? Jainkoak ez ete eban gure guraso Abraham zuzentzat hartu egin ebanagaitik, hau da, bere seme Isaak altara gainean eskeintzeagaitik? Ikusten dozu, beraz, Abrahamen fedeak egintzak ebazala lagun eta haren fedea egintzen bidez heldu zala bere betera. Holan bete zan Liburu Santuak dinoana: “Abrahamek sinestu egin eutsan Jainkoari eta, horregaitik onetsi eban Jainkoak”, eta "Jainkoaren adiskide" deitu eutsoen.
Ikusten dozue, beraz, Jainkoak egintzen bidez onesten dauala gizakia eta ez fede hutsez. Gorputza arnasa barik hilda dagoan lez, halantxe fedea ere: egintza barik hilda dago.

Salmoa


Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6

R/. Zorionekoa Jaunari begirunea deutsona.

Zorionekoa Jaunari begirunea deutsona,
haren aginduak biziro maite dituana.
Ahaltsua izango da lurraldean haren jatorria,
bedeinkatua zuzenen ondorea. R/.

Haren etxean ondasunak ugari izango dira,
haren eskuzabaltasunak betiko dirau.
Ilunpetan argia sortzen da zuzenentzat:
Jainko errukiorra, bihozbera eta zintzoa. R/.

Pertsona onak errukitu eta emon egiten dau,
eta zuzen atontzen ditu bere arazoak.
ez dau inoiz koloka egingo;
zintzoaren oroitzapenak beti bizirik dau iraungo. R/.

Ebanjelioa


Bere bizia Nigaitik eta barri onagaitik galtzen dauanak, salbau egingo dau.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
Mk 8, 34-9, 1

Aldi haretan, Jesusek jenteari eta ikasleei dei egin eta esan eutsen: Nire ondoren etorri nahi dauanak uko egin begio bere buruari, hartu begi bere kurutzea eta jarraitu beist. Izan ere, bere bizia gorde gura dauanak, galdu egingo dau; bere bizia Nigaitik eta Barrionagaitik galtzen dauanak, ostera, gorde egingo dau.
Zertarako dau gizakiak mundu guztia irabaztea, bizia galtzekotan? Eta zer emon daike gizakiak bizia barriro eskuratzeko?

Beraz, norbait, gizaldi desleial eta pekatari honen aurrean, nitaz eta nire mezuaz lotsatzen bada, Gizonaren Semea ere lotsatu egingo da haretaz, bere Aitaren aintzaz beterik aingeru santuekin etorriko danean.
Eta honan amaitu eban: Egia dinotsuet: Hemen diranetako batzuk ez dira hilgo, Jainkoaren erreinua ahalmenaz etorten ikusi arte.