Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 23-11-2017
eguena

urtean zehar, XXXIII. astea eguena

Irakurgaia 1


Gure gurasoen alkargoan iraungo dogu.

Makabearren lehenengo liburutik
1 M 2, 15-29

Egun hareetan, Antioko erregearen funtzionarioak Modin urira heldu ziran; euren erlejinoa ukatuazo eta idoloei sakrifizioak eskeiniazo behar eutsoen jenteari. Israeldar asko alkartu jaken; Matatias eta beronen semeak, ostera, aparte gelditu ziran, alkarregaz.
Erregearen funtzionarioak honan berba egin eutsoen Matatiasi: «Buruzagi ospetsu eta ahaltsua zara zu uri honetan, eta zeure seme eta senideek babesten zaitue. Zatoz, bada, beste inor baino lehen eta bete erregearen agindua, herri guztiek, Judeako jenteak eta Jerusalemen gelditu diranek egin daben lez. Eta zu eta zure semeak erregearen adiskideetakoak izango zaree eta urre, zidar eta beste erregalu asko emongo deutsuez saritzat».
Matatiasek ozenki erantzun eutsen: «Erregearen menpeko herri guztiek, hari obedituz, euren asaben erlejino-ohiturak baztertu eta haren aginduei men egiten badeutsee ere, nik, nire seme eta senideek Jainkoak gure asabekin egindako itunari eutsiko deutsagu. Jaun errukitsuak gorde gagizala Legea eta aginduak baztertzetik. Ez deutsegu jaramonik egingo erregearen aginduei, eta ez gara ezertan alboratuko gure erlejino-ohituretatik».
Matatiasek berba honeek esan ebazaneko, judu bat guztien begi-bistan aurreratu zan, Modin urian eregitako altara gainean sakrifizioa eskeintzera, erregeak agindu eban lez. Hori ikustean, sutu egin zan Matatias eta barruak dar-dar egin eutsan; eta, Legearen maiteminak eraginda, hasarre biziz, lasterka joan eta samea ebagi eutsan juduari altara gainean. Jentea sakrifizioak eskeintzera behartzen eban errege-funtzionarioa ere hil egin eban aldi berean eta altarea birrindu. Holan, Legeagazko maitemina erakutsi eban, antzina Pinhasek Saluren seme Zimredegin jokatu eban lez jokatuz.
Gero, oihu handiz iragarri eban urian zehar: «Legea maite dabenak eta itunari eutsi gura deutsoenak, betoz nire atzetik!» Matatiasek eta beronen semeek ihes egin eben mendietara, urian eben guztia itzirik.
Orduan, judu asko, Legearen arabera zintzo bizi gurarik, basamortura jatsi ziran, bertan bizitzeko asmoz.

Salmoa


Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15

R/. Zuzen dabilanari deutsat Jainko-salbamena erakusten.

Jaunak, jainkoen Jainkoak, berba egiten dau:
dei egiten deutso lurrari batzarrera
eguzkiaren sorlekutik sarlekura.
Siondik, edertasun beteko menditik,
dirdaitsu agiri da Jainkoa. R/.

«Batu nire fededunak,
sakrifizioa eskeiniz nigaz ituna egin ebenak».
Iragarri begi zeruak haren justizia,
Jainkoa bera da epaile. R/.

Eskeini esker oneko oparia Jainkoari,
bete zeure promesak Goi-goikoari.
Dei egidazu larrialdian:
libratuko zaitut, eta zuk goratu egingo nozu». R/.

Ebanjelioa


Zuk ere antzemongo bazeuntso egun honetan bakerako bideari!

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 19, 41-44

Aldi haretan, Jesus, Jerusalemera hurreratu eta uria ikustean, negarrez hasi zan beragaitik, eta esan eban: «Ai Jerusalem, ulertuko bazendu zuk ere gaur bakerako bidea! Baina ez zara gauza hori ikusteko. Etorriko jatzu, bai, zeure arerioek lur ebagiz inguratu, hesitu eta alde guztietatik erasoko deutsuen sasoia; txikitu egingo zaituee zeu eta zure bizilagunak; eta ez deutsue harririk harri gainean itziko, Jainkoak eskeini deutsun salbamen-aukerea aintzat hartu ez dozulako».