Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 09-03-2021
martitzena

garizuma, III. astea martitzena

Irakurgaia 1


Hartu gagizuz onez, bihotz-damuz eta gogo apalez gatorkizuz eta.

Danielen liburutik
Dn 3, 25. 34-43

Egun hareetan, Azariasek, suaren erdian zutunik,
honan egin eban otoitz:
«Zure izenaren ohoreagaitik,
ez gagizuz betiko zapuztu, Jauna,
ez hausi gugaz dozun ituna.
Abraham zeure maiteagaitik,
Isaak zeure zerbitzariagaitik,
Israel zeure santuagaitik,
ez ukatu guri zeure errukia.
Hareei berbea emon zeuntsen
zeruko izarrak eta itsasbazterreko hondarra adina
ugarituko zeuntsezala euren ondorengoak.
Orain, ostera, Jauna, herri guztietan txikiena gara;
mespretxaturik gagoz mundu osoan geure pekatuakaitik.
Aldi honetan ez dogu erregerik,
ez profeta, ez buruzagirik,
ez erre-opari, ez sakrifiziorik,
ez eskeintza eta ez intsentsurik;
ez dogu lehen-frutuak Zuri eskeintzeko tokirik,
ez zure errukia non aurkiturik.
Baina bihotz-damuz eta gogo apalez gatorkizuz:
Hartu gagizuz onez,
ahariak eta zezenak edota milaka bildots gizen
erre-opari eskeiniko bageuntsuz lez.
Izan gaitezala gaur zuretzat opari atsegin
eta izan gaitezala zure jarraitzaile leial,
ez dabe inoiz huts egiten eta
Zugan uste on dabenek.
Orain bihotz-bihotzez jarraitu gura deutsugu,
zureganako begirunez bizi
eta zure aurpegiaren bila ahalegindu.
Ez gagizuz lotsagarri itzi;
Jokatu egizu gugaz zeure bihotz onaz,
zeure neurribako errukiaz.
Askatu gagizuz zeure egintza harrigarriez,
eta emon gorapena zeure izenari, Jauna».

Salmoa


Sal 24, 4-5. 6 eta 7cd. 8-9

R/. Gomutau zaitez zeure errukiaz, Jauna.

Erakutsi niri, Jauna, zure bideak,
adierazo zeure bidezidorrak.
Eroan nagizu zeure egi bidetik, eta argitu,
Zeu zaralako nire Jainko Salbatzaile,
Zeu zaitut egun osoan nire itxaropide. R/.

Gomutau zaitez zeure errukiaz, Jauna,
gomutau zeure maitasunaz, betidanik dira-eta.
Gomutau zaitez nitzaz zeure maitasunean,
Jauna, zeure ontasunean. R/.

On eta zuzen da Jauna,
horregaitik erakusten deutse hobendunei bidea.
Apalak zuzenbidez daroaz,
erakusten deutse apalei bere bidea. R/.

Ebanjelioa


Alkarri parkatzen ez badeutsazue, Aitak ere ez deutsue parkatuko.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 18, 21-35

Aldi haretan, hurreratu jakon Pedro Jesusi eta itaundu eutsan: «Jauna, nire senideak bidebakokeriaren bat egiten badeust, zenbat aldiz parkatu behar deutsat? Zazpi aldiz?»
Jesusek erantzun eutsan: «Zazpi aldiz ez, zazpitan zazpi mila aldiz baino.
Hain zuzen, bere morroiekin kontuak garbitu gura izan zituan erregeagaz lez jazoten da zeruetako erreinuagaz. Kontuak garbitzen hastean, dirutza izugarria zor eutsan bat ekarri eutsoen. Eta nondik ordaindurik ez eukan-eta, bera eta emaztea, seme-alabak eta zituan guztiak saltzeko agindu eban nagusiak, zorra ordaintzeko. Morroiak, orduan, nagusiaren oinetan ahuspezturik, arren eta arren esaten eutsan: "Emoidazu astia eta dana ordainduko deutsut". Nagusiak, errukiturik, dana parkatu eta libre itzi eban morroia.
Baina morroiak, urten orduko, diru apur bat zor eutsan bere morroi-laguna topau eban, eta, lepotik heldu eta ito beharrean, esan eutsan: "Ordaindu egidak zor deustana". Lagunak, oinetan ahuspezturik, arren eta arren esaten eutsan: "Emoidak astia eta dana ordainduko deuat". Baina besteak ezetz, eta joan eta kartzelan sartu eban, zorra ordaindu arte.
Beste morroiak, jazotakoa ikusirik, biziro atsekabetu ziran, eta nagusiagana joan eta jazotakoaren barri emon eutsoen. Orduan, nagusiak morroiari deitu eta esan eutsan: "Morroi gaizto hori! Horrenbesteko zorra parkatu deuat nik, eskatu deustalako; ez al zoan bidezkoa hi ere heure morroi-lagunaz errukitzea, ni hitaz errukitu nintzoan lez?" Eta nagusiak, hasarre bizitan, borreroen esku itzi eban, zor guztia ordaindu arte. Zuei ere gauza bera egingo deutsue zeruko nire Aitak, senideok alkarri bihotzez parkatzen ez badeutsazue».