Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 22-02-2019

Santuak: Pedro Apostoluaren Gotzain-aulkia 
[Satuei buruz informazio gehiago]
Pedro Apostoluaren Gotzain-aulkia

Irakurgaia 1


Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pedro 5,1-4

Queridos hermanos:
A los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto: sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere; no por sórdida ganancia, sino con generosidad; no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño.
Y cuando aparezca el supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita.

Salmoa


Sal 22, 1-3. 4. 5. 6

R/.Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrean.

Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean;
larre gurietan etzunazoten nau,
ur-bazter nasaira eroaten
eta indarrak barritzen;
bide segurutik naroa,
bere izenari ohore eginez. R/.

Ibar baltz-ilunean banabil ere,
ez naz gaitzaren bildur,
Zu nigaz zagoz-eta:
zure artzain-makileak nasaitzen nau. R/.

Mahaia atontzen deustazu
arerioen begi-bistan;
orioz igurtziten deustazu burua,
gainezka dot kopea. R/.

Zoriona eta maitasuna ditut lagun,
bizitzako egun guztietan,
eta Jaunaren etxean biziko naz
amaibako egunetan. R/.

Ebanjelioa


Zu Harria zara eta zuri emongo deutsudaz zeruetako erreinuaren giltzak.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Mt 16, 13-19

Aldi haretan, Jesusek, Filiporen Zesareara heldu zanean, itaun hau egin eutsen ikasleei: Gizonaren Semea nor dala dino jenteak?
Hareek erantzun: Batzuek Joan Bateatzailea dala; beste batzuek Elias; besteek Jeremias edo profetaren bat.
Jesusek, orduan: Eta zuek, nor nazala dinozue? Simon Pedrok erantzun eban: Zu Mesias zara, Jainko biziaren Semea.
Orduan, Jesusek esan eutsan: Zorionekoa zu, Simon, Jonasen semea, hori ez deutsu-eta hazur-maminezko inork agertu, zeruko nire Aitak baino. Eta hau dinotsut Nik: Zu Pedro zara, “harkaitza”, eta harkaitz horren gainean eregiko dot Nik neure Elizea, eta heriotzearen indarrak ez jakoz nagusituko. Zeruetako erreinuko giltzak emongo deutsudaz: zuk mundu honetan lotua, zeruan ere lotua geldituko da, eta zuk mundu honetan askatua, zeruan ere askatua.