Ebanjelioa eta irakurgaiak

Eguna: 21-10-2019
astelehena

urtean zehar, XXIX. astea astelehena

Irakurgaia 1


Liburu Santuak gugaitik ere esaten dau; guri ere aintzat hartuko jaku, Haregan sinesten badogu.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik
Erm 4, 20-25

Senideok: Jainkoaren agintzariaren aurrean, Abraham ez zan sinesgogor izan, ezta zalantzan ibili ere; indartu egin zan sinesmenean; holan, Jainkoak egia inoala autortu eban, ziur ekian-eta Jainkoak badauala ahalmena berbea emondakoa beteteko. Horrexegaitik, hain zuzen, zintzotzat hartu eban Jainkoak.
Baina Liburu Santuak ez dau hori haregaitik bakarrik esaten, gugaitik ere badino; gu ere, Jesus gure Jauna hildakoen artetik biztu ebanagan sinesten dogunok, sinesmenari esker zintzotzat hartuko gaitu-eta Jainkoak: gure pekatuakaitik emon eben-eta Jesus heriotzara eta gure salbamenerako izan zan biztua.

Salmoa


Lk 1,69-70.71-72.73-75

R/.Bedeinkatua Jauna, Israelgo Jainkoa, agertu eta bere herria askatu dauana.

Salbamen-indarra deusku emon,
bere morroi Daviden etxean.
Holan hitz emon eban-eta bere santuen bidez,
behinola bere profeta zituanen bidez. R/.

Salbamena gure arerioen menpetik,
gorroto gaituen guztien eskutik.
Holan egin deutse gure gurasoei erruki,
bere alkarte santuaz oroiturik. R/.

Egin eutsan-eta gure guraso Abrahami zin hitza,
Berak emongo euskula:
Gure arerioen eskutik gu atarata, bildur barik,
izan gaitezan Haren zerbitzari;
zintzo eta zuzen Beraren aurrean,
gure egun guztietan. R/.

Ebanjelioa


Norentzat izango dira pilatu dozuzanak?

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Lk 12, 13-21

Aldi haretan, jente arteko batek esan eutsan Jesusi: «Maisu, esaiozu nire anaiari senipartea nigaz erdibanatzeko».
Jesusek erantzun eutsan: «Lagun, nork jarri nau Ni zuen artean epaile edo ondasun-banatzaile?» Eta jenteari esan eutsan: «Kontuz! Gorde diru-gosetik, ondasunek ez deutsoe-eta inori bizia segurtatzen, ugari izanda ere».
Gero, parabola hau kontatu eutsen: «Gizon aberats bati lurrak uzta handia emon eutsan. Eta honan hasi zan berekautan pentsetan: "Zer egin, ez daukot-eta uzta non jaso". Eta beretzat esan eban: "Badakit zer egin: garautegi zaharrak bota eta handiagoak egingo ditut eta hareetan jasoko ditut garia eta gainerakoak. Gero, esango deutsat neure buruari: "Ea, mutil! Badok hor gordeta urtetarako ondasunik nahiko; hartu atsedena, jan, edan eta bizi ondo!"
Baina Jainkoak esan eutsan: “Burubagea halakoa! Gaur gauean bertan hil behar dok. Norentzat izango dok pilatu duana?"» Eta amaitu eban Jesusek: «Horra zer jazoten jakon, Jainkoarentzat aberats izan beharrean, ondasunak beretzat pilatzen dituanari».